1. Koolitajate kvaliteedi tagamine.

1.1 Täienduskoolitust viivad läbi koolitajad, kes omavad erialast ettevalmistust ja pikaaegset töökogemust.

1.2 Täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine.

2.1 Täienduskoolituste läbiviimiseks kasutatakse koolituse eesmärgile vastavaid õppimist toetavat õppekeskkonda, töövahendeid, materjale.


3. Täienduskoolituse tagasiside kogumise kord.

3.1 Koolituse kestel kogutakse õppijatelt tagasisidet, mille põhjal tehakse vajadusel muudatusi, et tagada õppe kõrge kvaliteet.

3.2 Iga kursuse lõpus kogutakse õppijatelt koolituse kohta tagasiside, mis täidetakse paberkandjal või elektrooniliselt. Tagasiside sisaldab küsimusi koolituse korralduse, õppe sisu (õppekava), koolitajate kohta. Tagasiside vastuseid analüüsitakse koos koolitajatega ning tulemuste põhjal tehakse parendusi edasistes koolitustes.